Scroll Top

privacy policy

PRIVACY BELEID

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Quarens-Dominique Bellens met maatschappelijke zetel te Wochterberg 62, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer BTW BE0666.912.414, en als contactpersoon voor de verwerking Dominique Bellens  (dominique@quarens.be)

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Quarens-Dominique Bellens heeft voor de aan haar toevertrouwde opdrachten in het kader van haar activiteit verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig .

In de interactie met derden is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Quarens-Dominique Bellens worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het  Quarens-Dominique Bellens niet.

4. DUUR VAN DE VERWERKING

Quarens – Dominique Bellens bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op deze gegevens van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Voor zover er gerechtvaardigde belangen zijn, worden de bewaring van persoonsgegevens aangehouden tot na het beëindigen van de opdracht. 

Quarens-Dominique Bellens bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Quarens – Dominique Bellens is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ONDERNEMING heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Quarens – Dominique Bellens heeft bovendien de keuze gemaakt voor een softwarematige verwerking van deze gegevens en doet daarbij beroep op TEAMLEADER , die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

(Artikels 24 en 28 GDPR)

6. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Quarens – Dominique Bellens van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Quarens – Dominique Bellens. Daarnaast hebt u steeds het recht om Quarens – Dominique Bellens te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.  In dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan ONDERNEMING in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door ONDERNEMING daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar *@*, per post naar * of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door ONDERNEMING evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. COOKIES

Het surfen op de website van ONDERNEMING kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

8. NIEUWSBRIEVEN

ONDERNEMING neemt zijn activiteiten ernstig en wenst zijn cliënten graag pro-actief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen op de markt en technologie, die mogelijks voor de cliënt gevolgen kunnen hebben.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt ONDERNEMING elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. 

Bij elke vorm van informatieve communicatie zal ONDERNEMING steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn.

9. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: datum